Повідомлення щодо проведення другого засідання Громадської ради при Міністерстві надзвичайних ситуацій України

30 серпня 2011 року о 10.30 год. у залі колегії на 2 поверсі приміщення Міністерства надзвичайних ситуацій України за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 55а відбудеться засідання Громадської ради при МНС України.

Реєстрація учасників засідання – з 9.20 год. до 10.20 год. у день проведення засідання.

Учасникам засідання для реєстрації мати при собі паспорт або інший документ з фотографією, який засвідчує особу.

Право вирішального голосу на засіданні мають лише члени Громадської ради, які зареєструвалися для участі у засіданні, та отримали іменні мандати для голосування (після закінчення засідання мандати підлягають поверненню секретарю засідання). Представники членів Громадської ради та інші учасники засідання мають право дорадчого голосу.

Телефон для довідок: 585-44-72

Робочою групою з підготовки проектів документів Громадської ради при МНС України підготовлено проект порядку денного засідання та регламенту засідання.

 

Порядок денний

засідання Громадської ради при Міністерстві надзвичайних ситуацій України

(30 серпня 2011 року о 10.30 год., зал колегії Міністерства)

 

На розгляд засідання Громадської ради при МНС України Робочою групою з підготовки проектів документів Громадської ради запропоновано такі питання:

1. Звіт Робочої групи з підготовки проектів документів Громадської ради при Міністерстві надзвичайних ситуацій України.

2. Затвердження Концепції дієвої Громадської ради при МНС України.

3. Затвердження Положення про Громадську раду при МНС України.

4. Затвердження Регламенту Громадської ради Громадської ради при МНС України.

5. Затвердження Структури Громадської ради та її постійних робочих органів.

6. Обрання членів Секретаріату Громадської ради при МНС України.

7. Призначення дати, часу та місця чергового засідання Громадської ради при МНС України.

8. Різне.

Голова Робочої групи О.В. Олійник

 

РЕГЛАМЕНТ

проведення засідання Громадської ради при Міністерстві надзвичайних ситуацій України

(30.08.2011 р. о 10.30 год.)

 

Стаття 1. Загальні положення

 

1. Порядок проведення засідання Громадської ради при Міністерстві надзвичайних ситуацій України (далі, відповідно, – Громадська рада, Міністерство, Засідання) визначається Конституцією України, Типовим положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 і цим Регламентом.

 

2. Право вирішального голосу на Засіданні мають лише члени Громадської ради, які зареєструвались для участі у Засіданні, та отримали іменні мандати для голосування. Інші учасники Засідання мають право дорадчого голосу.

 

3. Засідання є відкритим.

 

4. Засідання проводиться в такому порядку:

 

— звіт робочої групи про проведену роботу з підготовки проектів документів Громадської ради;

— звіт мандатної комісії та затвердження списку учасників Засідання з правом вирішального голосу;

 

— обирається лічильна комісія;

 

— затверджується порядок денний Засідання;

 

— затверджується регламент Засідання;

 

— затверджується Концепція дієвої Громадської ради при МНС України;

 

— затверджується Положення про Громадську раду при МНС України;

 

— затверджується Регламент Громадської ради Громадської ради при МНС України;

 

— затверджується Структура Громадської ради та її постійних робочих органів;

 

— обираються члени Секретаріату Громадської ради при МНС України;

 

— призначається дата, час і місце чергового засідання Громадської ради при МНС України;

 

— вирішуються інші питання в межах компетенції Засідання.

 

Стаття 2. Порядок обрання робочих органів Засідання

 

1. Кандидатури для обрання до складу робочих органів Засідання пропонуються з числа членів Громадської ради учасників Засідання з правом вирішального голосу.

2. Будь-який член Громадської ради учасник Засідання має право висунути свою кандидатуру для обрання до складу його робочих органів.

3. Особа, висунута для обрання до складу робочих органів Засідання, має право заявити про зняття своєї кандидатури. Така заява приймається без обговорення та голосування.

4. Лічильна комісія обирається в кількості 3 осіб відкритим голосуванням. За бажанням учасників Засідання обрання членів лічильної комісії може проводитися списком або індивідуально. В останньому випадку обраними вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

5. У разі, якщо два або більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, що не дає можливості визначити, кого з них слід вважати обраним, учасники Засідання можуть прийняти рішення про проведення повторного голосування по кожній з указаних кандидатур.

6. Результати підрахунку голосів оформлюються протоколом лічильної комісії, який підписується головою, секретарем і всіма членами лічильної комісії. Протокол лічильної комісії є невід’ємною складовою протоколу Засідання.

 

Стаття 3. Порядок обрання членів Секретаріату Громадської ради

 

Члени Секретаріату Громадської ради обираються в порядку, визначеному для обрання робочих органів Засідання.

 

Стаття 4. Порядок розгляду питань на Засіданні

 

1. Проект порядку денного, попередньо підготовлений робочою групою, обговорюється та затверджується рішенням Засідання. У разі, якщо від учасників Засідання до проекту порядку

денного надходять зауваження або пропозиції, запропонований проект спочатку виноситься на голосування за основу, а після його прийняття за основу окремо голосуються всі зауваження та пропозиції.

2. Учасники Засідання можуть установлювати ліміт часу на розгляд кожного питання. Зокрема, для звітування голови Робочої групи з підготовки проектів документів Громадської ради відводиться до 15 хвилин, для виступів – до 5 хвилин, для надання інформації – до 3 хвилин, для запитань – до 2 хвилин, для відповідей – до 2 хвилин. Загальна тривалість розгляду цього питання – до 30 хвилин.

3. У разі, якщо ухвалений ліміт часу вичерпано, учасник Засідання може внести пропозицію про припинення обговорення питання. В цьому разі голова інформує присутніх про кількість бажаючих, які ще заявили про свій намір виступити, після чого ставить пропозицію про припинення обговорення на голосування.

 

4. Задля забезпечення встановленого цим Регламентом порядку проведення Засідання та взаємоповаги його учасників, пропозиції про запрошення до слова можуть подаватись як у письмовому вигляді на ім’я голови Засідання, так і шляхом підняття руки. Пропозиції іншого формату не розглядаються.

 

5. Виступ учасника Засідання з одного й того ж питання більше двох разів не допускається.

 

6. Рішення Засідання приймається більшістю голосів від загальної кількості його учасників, які зареєструвалися та отримали іменні мандати.

 

7. Пропозиції, що надійшли при розгляді питання, виносяться на голосування в порядку надходження.

 

8. Всі рішення Засідання, у тому числі стосовно обрання його робочих органів, фіксуються в протоколі, який підписують голова та секретар Засідання.